Sunndach

Runrig

Composição de: Calum MacDonald / Rory MacDonald
tom: Em Afinação: E A D G B E
Em  D   Em   D
C   G   D   Em  D
Em  D   G   D
C   G   D   Em  D

  [Verse 1]
  Em    D
Bho m'uinneag trath
   Em      D
Beinn Ianabhaig ag eiridh suas
 C      G
A'ghrian air a chul
    Am  D
Cuir or air a'bhagh

Em   D
Madainn blath
G   D
Dealbh beo
   C        G
Tha a Chuilthionn gun cheo
      D    Em
'S chaneil sgo air m'aire


  [Link]
Em  D   Em   D


  [Verse 2]
  Em       D
Mi coiseachd moch trath
    Em     D
Na bataichean 's a Chamus Ban
  C        G
Ceo teas anns a' fhraoich
    Am    D
Air an t-eilean uaine

   Em       D
Tha ghrian a sineadh sios
   Em     D
Air sraidean Phortrigh
  C         G
'S ged tha mi cho sunndach
     D       Em
B'fhearr gun robh mi fuireach


  [Outro to fade]
D   Em   D  Em
D   Em   D
G   D   Em
D   Em   D
G   D   Em
D   Em   D
G   D   Em


Mark W


  [Translation]
From my window early
Ben Ianabhaig is rising up
The sun behind it
Putting gold on the bay

Warm morning
Living picture
The Cuillins without mist
And there is not a cloud on my mind

I'm walking early
The boats and the Camus Ban
Warm mist in the heather
On the green island

The sun is shinning down
On the streets of Portree
And although I am so joyous
I would prefer I had remained
Página 1 / 1

Letras e título
Acordes e artista

resetar configurações
OK