Cifra Club

Aprenda

Meri Lanetzach

Ivri Lider

Ainda não temos a cifra desta música.

Ani yoshevet babar dei levadi
shotah k'tzat medaberet harbeh im atzmi
teleskopim k'tanim medav'chim li
al kol mah shekoreh mis'vivi
ani nigeshet maher ve'lo mehaseset
Hu nir'ah li chamud aval lezeh ani lo mityacheset
mat'chilah ledaber elav
besafah she'hu betach yavin
eizeh einaim yafot atah bata levad?
Ani nir'et nehedar veyesh li dirah
im mirpeset layam
vekedai gam lecha lavo lesham

Az hu mevin et haremez vekam
hu meshalem gam bishvili veyotze mehadelet
veyesh lo mechonit mefo'eret
va'ani choshevet shehapa'am yesh li mazal
az mat'chilah lehar'gish et hadofek
eich hu mamritz li et hadam
ve'az bli sheyir'eh
ani lokachat kadur lenatze'ach t'apachad
vebaderech kvar sholachat yadaim
lamichnasaim shelo
vememasheshet olah veyoredet
vecham li baguf
vegam lo

Bamitah ani osah et hakol k'mo shetzarich
ve'achrei shegamar nich'neset levad lemiklachat
ve'eich bochah sham besheket ki yoda'at
shek'mo kulam hu yiv'rach
ksheyit'orer leyadi baboker
veyavin be'ichur gam etmol k'mo hayom
ani be'etzem bachur machur,
kor'im li meri lanetzach

Composição de Ivri Lider
Colaboração e revisão:
  • José Santos

0 comentários

Ver todos os comentários
00:00 / 00:00
outros vídeos desta música
repetir qualidade Automático
Outros vídeos desta música
00:00 / 00:00
Automático

Cifra Club Pro

Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
Cifra Club Pro
Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
OK