Cifra Club

An Ataireachd Ard

Karen Matheson

Ainda não temos a cifra desta música.

An ataireachd bhuan
Cluinn fuiam na h-ataireachd ard
Tha torunn a'chuain
Mar chualas leams' e'n am phaisd
Gun mhuthadh gun truas
A' sluaisreadh gainneimh na tragh'd
An ataireachd bhuan
Cluinn fuiam na h-ataireachd ard

's na coilltean a siar
Cha 'n iarrain fuireach gu brath
Bha m'inntinn 's mo mhainn
A riamh air lagan a' bhaigh
Ach iadsan bha fial, an gniomh
An caidreamh, 's an agh
Air sgapadh gun dion
Mar thriallas ealtainn roimh namh

Ach siubhlaidh mi uat
Cha ghluais mi tuilleadh 'n ad dhail
Tha m'aois 'us mo shnuadh
Toirt luaidh air giorrad mo la
An am dhomh bhi suainnt'
Am fuachd 's an cadal a' bhais
Mo leabaidh dean suas
Ri fuaim na h-ataireachd ard

Na h-ataireachd ard
Mo leabaidh dean suas
Ri fuaim na h-ataireachd ard
Mo leabaidh dean suas
Ri fuaim na h-ataireachd ard
Na h-ataireachd ard

Outros vídeos desta música
  0 exibições

  Afinação da cifra

  Afinador online

  0 comentários

  Ver todos os comentários

  Entre para o Cifra Club PRO

  Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

  • Chega de anúncios

  • Badges exclusivas

  • Mais recursos no app do Afinador

  • Atendimento Prioritário

  • Aumente seu limite de lista

  • Ajude a produzir mais conteúdo

  Cifra Club Pro

  Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
  Cifra Club Pro
  Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
  Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
  OK