Cifra Club

Sunndach

Runrig

Letra: Original
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.

Bho m'uinneag trath
Beinn Ianabhaig ag eiridh suas
A'ghrian air a chul
Cuir or air a'bhagh
Madainn blath
Dealbh beo
Tha a Chuilthionn gun cheo
'S chaneil sgo air m'aire

Mi coiseachd moch trath
Na bataichean 's a Chamus Ban
Ceo teas anns a' fhraoich
Air an t-eilean uaine
Tha ghrian a sineadh sios
Air sraidean Phortrigh
'S ged tha mi cho sunndach
B'fhearr gun robh mi fuireach

--oOo--

From my window early
Ben Ianabhaig is rising up
The sun behind it
Putting gold on the bay
Warm morning
Living picture
The Cuillins without mist
And there is not a cloud on my mind

I'm walking early
The boats and the Camus Ban
Warm mist in the heather
On the green island
The sun is shinning down
On the streets of Portree
And although I am so joyous
I would prefer I had remained

Outros vídeos desta música
  0 exibições

  Afinação da cifra

  Afinador online

  0 comentários

  Ver todos os comentários

  Entre para o Cifra Club PRO

  Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

  • Chega de anúncios

  • Badges exclusivas

  • Mais recursos no app do Afinador

  • Atendimento Prioritário

  • Aumente seu limite de lista

  • Ajude a produzir mais conteúdo

  Cifra Club Pro

  Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
  Cifra Club Pro
  Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
  Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
  OK